МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати

Аборт

Аборт – штучне переривання вагітності терміном до 28 тижнів.

На ранніх термінах практикується так званий вакуум, що проводиться у терміні до 13 тижнів. На будь-яких термінах вагітність може перерватись. Аборт у період до 28 тижнів вагітності, коли плід ще не здатний до позаутробного життя, ділиться на ранній (до 16 тижнів) та пізній (до 28 тижнів). Між 28 та 37-м тижнями – це передчасні пологи (штучні пологи).

Що чекати на організм після аборту

Кожна жінка аборт підриває своє здоров'я. З перших днів вагітності організм повністю перебудовується, особливо нервова та гормональна система. Таким чином, аборт призводить до сильних гормональних збоїв та нервових зривів, які не можуть не позначитися на організмі.

Гормональні збої можуть призвести до порушення дітородної функції та менструального циклу. Кожен аборт зменшує шанси жінки зачати чи виносити дитину. Крім того, виникає великий ризик загострення запальних процесів у статевих органах. Порушення менструального циклу може проявитися по-різному: місячні можуть стати рідкісними і мізерними або, навпаки, частими і рясними, а можуть припинитися зовсім або викликати маткову кровотечу. Протікатимуть вони більш болісно.

Також аборт негативно впливає на щитовидну залозу, розвиток її захворювань вплине на функціонування всього організму. Наслідків аборту не уникнути і надниркових залоз: відбувається порушення обміну речовин, виробляється більша кількість чоловічих гормонів, що проявляється як зовні, так і психологічно (нестійкість до стресів). Страждає від аборту та гіпофізу, що може призвести до збою функціонування всієї статевої системи та безпліддя.

Найбільшу небезпеку від наслідків аборту наражаються жінки, які не мають дітей. У період перебігу вагітності відбувається перебудова в організмі жінки, а при видаленні плода зворотний процес може статися не відразу. Якщо жінка, що народжувала, перериває вагітність, то цей процес може пройти за 3-4 місяці, тоді як у нерожаючої це займе рік і більше. У 25 випадках зі 100 видалення плода при першій вагітності часто стає причиною безпліддя.

Негативні наслідки аборту не оминуть і молочні залози, на них аборт справляє згубний вплив. З початку вагітності організм перебудовується, готуючись до годівлі малюка грудьми. Після переривання вагітності клітини молочної залози намагаються повернутися до попереднього стану і в цей момент у грудях можуть утворитися пухлини та вузлики.

Вважається, що міні-аборт менш небезпечний здоров'ю, т.к. ризик розвитку запальних процесів після його проведення мінімальний. Це дійсно так, але не рідко буває, що залишки плодового яйця залишаються в порожнині матки, що спричиняє хірургічне втручання. Якщо Ви плануєте у майбутньому завести дитину, краще постаратися уникнути аборту, т.к. переривання вагітності позначається як здоров'я матері, а й здоров'я її майбутніх дітей.

 


Аборт

Аборт – искусственное прерывание беременности в сроке до 28 недель.

На ранних сроках практикуется так называемый вакуум, проводится в сроке до 13 недель. На любых сроках беременность может прерваться. Аборт в период до 28 недель беременности, когда плод еще неспособен к внеутробной жизни, делится на ранний (до 16 недель) и поздний (до 28 недель). Между 28 и 37-м неделями - это преждевременные роды (искусственные роды).

Что ожидать организму после аборта

Каждая женщина совершающая аборт подрывает свое здоровье. С первых дней беременности организм полностью перестраивается, особенно нервная и гормональная система. Таким образом, аборт приводит к сильнейшим гормональным сбоям и нервным срывам, которые не могут не отразиться на организме.

Гормональные сбои могут привести к нарушению детородной функции и менструального цикла. Каждый аборт уменьшает шансы женщины зачать или выносить ребенка. Кроме того, возникает большой риск обострения воспалительных процессов в половых органах. Нарушение менструального цикла может проявиться по-разному: месячные могут стать редкими и скудными или, наоборот, частыми и обильными, а могут прекратиться совсем или вызвать маточное кровотечение. Протекать они будут более болезненно.

Также аборт негативно влияет на щитовидную железу, развитие ее заболеваний повлияет на функционирование всего организма. Последствий аборта не избежать и надпочечникам: происходит нарушение обмена веществ, вырабатывается большее количество мужских гормонов, что проявляется как внешне, так и психологически (неустойчивость к стрессам). Страдает от аборта и гипофиз, что может привести к сбою функционирования всей половой системы и бесплодию.

Наибольшей опасности от последствий аборта подвергаются женщины, не имеющие детей. В период течения беременности происходит перестройка в организме женщины, а при удалении плода обратный процесс может произойти не сразу. Если рожавшая женщина прерывает беременность, то этот процесс может пройти за 3-4 месяца, тогда как у нерожавшей это займет год и больше. В 25 случаях из 100 удаление плода при первой беременности часто становится причиной бесплодия.

Негативные последствия аборта не обойдут и молочные железы, на них аборт оказывает поистине губительное воздействие. С самого начала беременности организм перестраивается, готовясь к кормлению малыша грудью. После прерывания беременности клетки молочной железы пытаются вернуться в прежнее состояние и в этот момент в груди могут образоваться опухоли и узелки.

Считается, что мини-аборт менее опасен для здоровья, т.к. риск развития воспалительных процессов после его проведения минимален. Это действительно так, но не редко бывает, что остатки плодного яйца остаются в полости матки, что влечет за собой хирургическое вмешательство. Если Вы планируете в будущем завести ребенка, то лучше постараться избежать аборта, т.к. прерывание беременности сказывается не только на здоровье матери, но и на здоровье ее будущих детей.


Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!