МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати

Гострі ангіни (гострий амігдаліт)

Під назвою "ангіна" мається на увазі інфекція або гостре запалення горла, локалізоване на мигдаликах або на їхньому рівні. "Гострий амігдаліт" - назви запальних процесів у мигдаликах.

Мигдалики стають червоними та опухлими (червона або еритематозна ангіна) і можуть покриватися «білими крапками» або суцільним «білуватим нальотом»: гнійна (амігдаліт) або точкова («біла») ангіна.

Амігдаліти викликаються вірусами чи бактеріями. Найбільш частими бактеріями-збудниками є стрептокок і стафілокок. Деякі категорії стрептокока можуть зумовлювати різні ускладнення, серед яких найнебезпечнішими є: гострий суглобовий ревматизм, ниркові захворювання, нагноєння підщелепних залоз. Тому лікувати ангіну простими засобами не рекомендують; це серйозне захворювання, яке вимагає втручання лікаря!

Червона або еритематозна ангіна вірусного походження супроводжується зазвичай дифузним роздратуванням горла та трахеї, кашлем та часто хрипотою. Може спостерігатися почервоніння очної кон'юнктиви, збільшення окремих залоз, біль у м'язах.
Викликані вірусами ангіни не потребують лікування антибіотиками, а лише боротьби з температурою, кашлем. Вірусні ангіни виникають зазвичай у дітей дошкільного та шкільного віку. Хвороба настає з температури 37-38 С, із сухим кашлем, із приглушеним або охриплим голосом.
Дно горла (включаючи мигдалики та задню стінку) червоне, з гнійним нальотом або без нього. Бічні лімфатичні шийні вузли дещо збільшені, але безболісні. Ангіна може супроводжуватись головними болями, м'язовими болями, втомою, відсутністю апетиту.

Червона бактеріальна ангіна

-(гострий еритематозний амігдаліт), особливо та, яку викликає стрептокок, супроводжується болями при ковтанні, збільшенні підщелепних лімфатичних вузлів, температурою та зміною загального стану. Іноді до цього додається головний біль і блювота.
У випадки червоної ангіни необхідно зробити гемограму та аналіз фарингіального ексудату, для виявлення збудників, які спричинили захворювання.

Біла ангіна

- («точкова», еритематозно-крапкова ангіна, точковий амігдаліт) є подальшою, більш тяжкою стадією червоної ангіни. Їй характерні:
- Поява на поверхні мигдаликів білуватих крапок (фібринозний ексудат). У тих випадках, коли білих точок занадто багато, вони можуть зливатися між собою та покривати всю поверхню мигдаликів. Така форма отримала назву «хибноплівчастого амігдаліту» (з хибними плівками). Її викликає стрептокок або стафілокок і іноді інші мікроби (пневмокок та ін).

Хвороба супроводжується високою температурою 39-40 С, сильними головними болями, іноді зустрічаються і болі в животі (зокрема у маленьких дітей), блювання. У наступні дні до цього додається біль у горлі, утруднення при ковтанні. Мигдалики опухлі (гіпертрофовані), червоні, покриття білуватим нальотом. Мова обкладена білуватим нальотом.
Лікування

Бактеріальні ангіни вимагають антиінфекційного лікування:
- постільний режим, вживання великої кількості теплого пиття, антибіотикотерапія, прийом жарознижувальних засобів, полоскання горла (доки білий наліт не буде усунений повністю – не менше 10 днів).

Часто ми недооцінюємо причини та ускладнення гострих ангін. Багато хто з нас «лікує» ангіну «домашніми методами», які не мають жодного відношення та ефекту на гемолітичний стрептокок (що є найстрашніша інфекція для дитини!). Іноді не застосовується припис лікування або взагалі можуть перервати лікування, як тільки температура спаде. І тоді через півроку хвороба атакує знову, але вже з більшою силою!


Острые ангины (острый амигдалит)

Под названием «ангина» подразумевается инфекция или острое воспаление горла, локализированное на миндалинах или на их уровне. «Острый амигдалит» — названия воспалительных процессов в миндалинах.

Миндалины становятся красными и опухшими (красная или эритематозная ангина) и могут покрываться «белыми точками» или сплошным «беловатым налётом»: гнойная (амигдалит) или точечная («белая») ангина.

Амигдалиты вызываются вирусами или бактериями. Наиболее частыми бактериями-возбудителями являются стрептококк и стафилококк. Некоторые категории стрептококка могут обусловливать различные осложнения, среди которых наиболее опасными есть: острый суставной ревматизм, почечные заболевания, нагноение подчелюстных желез. Поэтому лечить ангину простыми средствами не рекомендуют; это есть серьезное заболевание, которое требует вмешательство врача!!!

Красная или эритематозная ангина вирусного происхождения сопровождается обычно диффузным раздражением горла и трахеи, кашлем и часто хрипотой. Может наблюдаться покраснение глазной конъюнктивы, увеличение отдельных желез, мышечные боли.
Вызванные вирусами ангины не нуждаются в лечении антибиотиками, а лишь в борьбе с температурой, кашлем. Вирусные ангины возникают обычно у детей дошкольного и школьного возраста. Болезнь наступает с температуры 37-38 С, с сухим кашлем, с приглушенным или охрипшим голосом.
Дно горла (включая миндалины и заднюю стенку) красное, с гнойным налетом или без него. Боковые лимфатические шейные узлы несколько увеличены, но безболезненны. Ангина может сопровождаться головными болями, мышечными болями, усталостью, отсутствием аппетита.

Красная бактериальная ангина

-(острый эритематозный амигдалит), особенно та, которую вызывает стрептококк, сопровождается болями при глотании, увеличении подчелюстных лимфатических узлов, температурой и изменением общего состояния. Иногда к этому добавляется головные боли и рвоты.
В случаи красной ангины необходимо произвести гемограмму и анализ фарингиального экссудата, для обнаружения возбудителей, вызвавших заболевание.

Белая ангина

- («точечная», эритематозно-точечная ангина, точечный амигдалит) представляет собой дальнейшую, более тяжкую стадию красной ангины. Ей характерны:
- появление на поверхности миндалин беловатых точек (фибринозный экссудат). В тех случаях, когда белых точек слишком много, они могут сливаться между собой и покрывать всю поверхность миндалин. Такая форма получила название «ложнопленчатого амигдалита» ( с ложными пленками). Ее вызывает стрептококк или стафилококк и иногда другие микробы (пневмококк и др.).

Болезнь сопровождается с высокой температурой 39-40 С, сильными головными болями, иногда встречаются и боли в животе ( частности у маленьких детей), рвота. В последующие дни к этому добавляется боли в горле, затруднения при глотании. Миндалины опухшие (гипертрофированные), красные, покрытие беловатым налетом. Язык обложен беловатым налетом.

Лечение

Бактериальные ангины требуют антиинфекционного лечения:
- постельный режим, употребление большого количества теплого питья, антибиотикотерапия, прием жаропонижающих средств, полоскание горла ( до тех пор пока белый налет не будет устранен полностью – не меньше 10 дней).

Часто мы недооцениваем причины и осложнения острых ангин. Многие из нас «лечат» ангину «домашними методами», которые не имеют ни какого отношения и эффекта на гемолитический стрептококк (что есть наиболее страшная инфекция для ребенка!). Иногда не применяется предписание лечения или, вообще, могут прервать лечение, как только температура спадет. И тогда через полгода, болезнь атакует снова, но уже с большей силой!

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!