МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

 • Ви повинні знати
 •  UA  RU

Цікаве

Стенокардія

Стенокардія- це клінічний синдром, що проявляється раптовими нападами характерного болю в грудях (ангіозного болю), що виникають внаслідок недостатності кровопостачання серцевого м'яза – ішемії міокарда. Пов'язане це захворювання найчастіше з коронарним атеросклерозом.

Є кілька типів стенокардії:

 • Стенокардія напруги - зазвичай спостерігається при ішемічну хворобу серця (хронічному порушенні кровопостачання міокарда), після фізичних навантажень, особливо у холодну погоду, після їжі або при високих емоційних навантаженнях. Швидко проходить під час відпочинку.
 • Варіантна стенокардія (вазоспастична) – мимовільні сильні болі, що виникають унаслідок спазму коронарних артерій. Цей тип більш характерний для жінок і переважно спостерігається вранці. Іноді напад може бути спровокований фізичними вправами.
 • Прогресуюча стенокардія – цей тип стенокардії спостерігається, коли звуження коронарних судин стає важким, і іноді є наслідком тромбозу (закупорки судини кров'яним згустком).
 • Стенокардія спокою – напади стенокардії цього відбувається під час відпочинку чи період нічного сну. Виникає внаслідок тромбозу та у 30% випадків може призводити до інфаркту міокарда.

Типовою ознакою стенокардії є біль у середній частині грудної клітки або почуття стиснення в грудях, спровоковане фізичним навантаженням або емоціями. Біль може бути стискає або давить. Вона може виникати після щільного обіду або у сильний холод. Якщо біль виникає після фізичних навантажень, він зникає після відпочинку. Біль може віддавати в горло, ліву руку або обидві руки, а також у спину та в ліве зап'ястя.

Супутні ознаки стенокардії:

 • Гіпертензія
 • Гіперхолістерінемія (високий рівень холестерину в крові)
 • Ознаки серцевої недостатності
 • Ксантелазми (жирові відкладення у шкірі)

Клінічна діагностика стенокардії зазвичай проводиться виходячи з характерного амнезу, виду болю тощо. Можуть знадобитися додаткові обстеження:

 • Повний клінічний аналіз крові з метою виключення анемії
 • Дослідження щитовидної залози для виключення її захворювань
 • Аналіз сечі та крові на сечовину та електроліти, для виключення ниркової недостатності та діабету
 • Електрокардіографія
 • Діагностична візуалізація
 • Катетеризація серця та коронарна артеріографія, якщо є сумніви у діагнозі
 • Багатовхідна артеріографія та навантажувальна ехокардіографія можуть знадобитися для виявлення облат серцевого м'яза, в яких спостерігаються аномальні рухи

Метод лікування стенокардії залежить від причини, що до неї призвела. Початкове ведення включає зміну способу життя, таке як куріння, зниження ваги, дієта з низьким вмістом жирів і виключення перевантажень.

Подальше лікування включає:

Лікарське лікування – гострі напади усуваються нітрогліцерином. Згодом призначаються такі препарати, як бета-блокатори, антагоністи калію, протитромботичні препарати та ліки, що знижують рівень ліпідів у крові.
Хірургічне лікування-балонну ангіопластику, при якій звужені артерії розширюють, використовуючи надувний балон, або операцію аортокоронарного шунтування, при якій кровоносна судина береться з будь-якої частини тіла і використовується для шунтування місця блокади.

За відсутності лікування стенокардії часто призводить до розвитку міокарда.


Стенокардия


Стенокардия- это клинический синдром, проявляющийся внезапными приступами характерной боли в груди (ангиозной боли), возникающими в результате недостаточности кровоснабжения сердечной мышцы – ишемии миокарда. Связано это заболевание, чаще всего, с коронарным атеросклерозом.

Есть несколько типов стенокардии:

 • Стенокардия напряжения - обычно наблюдается при ишемической болезни сердца (хроническом нарушении кровоснабжения миокарда), после физических нагрузок, особенно в холодную погоду, после еды либо при высоких эмоциональных нагрузках. Быстро проходит при отдыхе.
 • Вариантная стенокардия (вазоспастическая) – самопроизвольные сильные боли, которые возникают вследствие спазма коронарных артерий. Этот тип более характерен для женщин и преимущественно наблюдается по утрам. Иногда, приступ может быть спровоцирован физическими упражнениями.
 • Прогрессирующая стенокардия – этот тип стенокардии наблюдается, когда сужение коронарных сосудов становится тяжелым, и иногда является следствием тромбоза (закупорки сосуда кровяным сгустком).
 • Стенокардия покоя – приступы стенокардии этого типа происходит во время отдыха или в период ночного сна. Возникает в результате тромбоза и в 30% случаев может приводить к инфаркту миокарда.

Типичным признаком стенокардии является боль в средней части грудной клетки или чувство стеснения в груди, спровоцированное физической нагрузкой или эмоциями. Боль может быть сжимающей или давящей. Она может возникать после плотного обеда или в сильный холод. Если боль возникает после физических нагрузок, она исчезает после отдыха. Боль может отдавать в горло, левую руку или обе руки, а также в спину и в левое запястье.

Сопутствующие признаки стенокардии:

 • Гипертензия
 • Гиперхолистеринемия (высокий уровень холестерина в крови)
 • Признаки сердечной недостаточности
 • Ксантелазмы (жировые отложения в коже)

Клиническая  диагностика стенокардии обычно проводится на основании характерного амнеза, вида боли и т.д. Могут понадобиться дополнительные обследования:

 • Полный клинический анализ крови с целью исключения анемии
 • Исследования щитовидной железы для исключения ее заболеваний
 • Анализ мочи и крови на мочевину и электролиты, для исключения почечной недостаточности и диабета
 • Электрокардиография
 • Диагностическая визуализация
 • Катетеризация сердца и коронарная артериография, если есть сомнения в диагнозе
 • Многовходная артериография и нагрузочная эхокардиография могут потребоваться для выявления облатей сердечной мышцы, в которых наблюдаются аномальные движения

Метод лечения стенокардии зависит от приведшей к ней причины. Первоначальное ведение включает в себя изменение образа жизни, такое как курение, снижение веса, диета с низким содержанием жиров и исключение перегрузок.


Дальнейшее лечение включает:

 • Лекарственное лечение – острые приступы купируются нитроглицерином. Впоследствии назначаются такие препараты, как бета-блокаторы, антагонисты калия, противотромботические препараты и лекарства снижающие уровень липидов в крови
 • Хирургическое лечение- баллонную ангиопластику, при которой суженые артерии расширяют, используя надувной баллон, или операцию аортокоронарного шунтирования, при которой кровеносный сосуд берется из какой либо иной части тела и используется для шунтирования места блокады.

При отсутствии лечения стенокардии часто приводит к развитию миокарда.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!