МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати
  •  UA  RU

Варикоцеле

Варикоцеле (пухлина венозних вузлів) - варикозне розширення вен насіннєвого канатика, венозне захворювання нижньої частини тіла. Під цим захворюванням розуміється надмірне розширення та подовження в області мошонки. Нерідко це захворювання супроводжує ще й геморой.

Найчастіше уражається ліве яєчко, буває і двостороннє захворювання на варикоцеле, а в деяких випадках - правостороннє.
Варикоцеле – одне з найвідоміших причин чоловічої безплідності. При варикоцелі порушується якість сперми. Турбують болі (дискомфорт) у яєчнику, виявлятиметься відчуття тяжкості в мошонці.

Лікар-уролог виявляє розширення судин під шкірою мошонки під час первинного огляду та фізикального дослідження. Для уточнення діагнозу можна застосовувати ультразвукове дослідження.

На першій стадії варикоцеле не вимагає специфічного лікування; зазвичай усувають причину застійних явищ у малому тазі.

На пізніших стадіях – варикоцелі можна усунути лише оперативним шляхом. Безумовним показанням до хірургічного втручання є біль, припинення зростання ураженого яєчника при статевому дозріванні, порушення якості сперми. Застосовуються кілька типів хірургічних втручань з різних доступів (заочеревинний, інгвінальний, субінгвінальний);

Операція Іванісевича

Операція проводиться під місцевою анестезією. У здухвинній ділянці (зазвичай ліворуч) трохи вище і паралельно пахвинному каналу робиться розріз близько 5 см. Пошарово розсікаються шкіра, підшкірна клітковина та фасції. Далі розрізається апоневроз – стінка пахвинного каналу. У пахвинному каналі у чоловіків проходить насіннєвий канатик, серед елементів якого – і вени лозоподібного сплетення. Ці вени перев'язуються та перетинаються. Далі всі тканини пошарово ушиваються.

Операція Паломо

Операція Паломо. Ця операція є модифікацією операції Іванісевича. Полягає вона в тому, що розріз при цій операції робиться вищим, ніж при операції Іванісевича. Розрізається пошарово шкіра, підшкірна клітковина та фасції. Далі розшаровуються м'язи живота. Таким чином, виходить доступ до заочеревинної клітковини. У цій клітковині знаходиться яєчкова вена. Далі вона так само перев'язується та перетинається. Рана пошарово ушивається.

Операція Мармар

Операція Мармар показана при варикоцелі, вона не відрізняється від операцій Іванісевича і Паломо. При цьому втручанні також перев'язується і перетинається яєчкова вена з метою ліквідації зворотного відтоку крові до яєчка. Відмінність у своїй полягає у цьому, що операція проводиться у сфері пахового каналу, але розріз – лише 2 див.

Хворі швидко відновлюються та виписуються зі стаціонару протягом однієї доби після операції.


Варикоцеле

Варикоцеле (опухоль венозных узлов)- варикозное расширение вен семенного канатика, венозное заболевание нижней части тела. Под данным заболеванием понимается чрезмерное расширение и удлинение в области мошонки. Нередко этому заболеванию сопутствует еще и геморрой.

Чаще всего поражается левое яичко, бывает и двухстороннее заболевание варикоцеле, а в некоторых случаях - правостороннее.

Варикоцеле –одно из наиболее известных причин мужского бесплодия. При варикоцеле нарушается качество спермы. Беспокоят боли (дискомфорт) в яичнике, проявляться ощущение тяжести в мошонке.

Врач-уролог обнаруживает расширение сосудов под кожей мошонки во время первичного осмотра и физикального исследования. Для уточнения диагноза может применяться ультразвуковое исследование.

На первой стадии варикоцеле не требует специфического лечения- обычно устраняют причину застойных явлений в малом тазу.

На более поздних стадиях – варикоцеле можно устранить только оперативным путем. Безусловным показанием к хирургическому вмешательству являются боль, прекращение роста пораженного яичника при половом созревании, нарушение качества спермы. Применяются несколько типов хирургических вмешательства из разных доступов (забрюшинный, ингвинальный, субингвинальный)-

Операция Иваниссевича

Операция проводится под местной анестезией. В подвздошной области (обычно слева) чуть выше и параллельно паховому каналу делается разрез около 5 см. Послойно рассекаются кожа, подкожная клетчатка и фасции. Далее разрезается апоневроз – стенка пахового канала. В паховом канале у мужчин проходит семенной канатик, среди элементов которого – и вены лозовидного сплетения. Эти вены перевязываются и пересекаются. Далее все ткани послойно ушиваются.

Операция Паломо

Операция Паломо. Эта операция является модификацией операции Иваниссевича. Заключается она в том, что разрез при этой операции делается выше, чем при операции Иваниссевича. Разрезается послойно кожа, подкожная клетчатка и фасции. Далее расслаиваются мышцы живота. Таким образом, получается доступ к забрюшинной клетчатке. В этой клетчатке отыскивается яичковая вена. Далее она так же перевязывается и пересекается. Рана послойно ушивается.

Операция Мармар

Операция Мармар показана при варикоцеле, она принципиально не отличается от операций Иваниссевича и Паломо. При этом вмешательстве так же перевязывается и пересекается яичковая вена с целью ликвидации обратного оттока крови к яичку. Отличие при этом заключается в том, что операция проводится в области пахового канала, но разрез – всего 2 см.

Больные быстро восстанавливаются и выписываются из стационара в течение одних суток после операции.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!