МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати
  •  UA  RU

Глаукома

Глаукома - стан, що характеризується аномально високим внутрішньоочним тиском, який може призвести до втрати зору. Лікується хірургічним шляхом висічення невеликої ділянки ока для зниження тиску.

Глаукома поєднує цілу низку захворювань, при яких зір погіршується через зростання внутрішньоочного тиску (ВГД).

Одним із факторів ризику є спадкова схильність, тому люди, які мають у сімейному анамнезі глаукому, повинні регулярно проходити обстеження у фахівців. Також офтальмологія рекомендує всім пацієнтам проходити регулярне обстеження на внутрішньоочний тиск.
Типи глаукоми

Внутрішньоочний тиск визначається рухом водянистої вологи – рідини, яка заповнює очне яблуко.

Водяниста волога відтікає з ока через простір між рогівкою та райдужною оболонкою. Кут між цими структурами (кут передньої камери), через який відбувається циркуляція водянистої вологи між камерами ока, важливий для підтримки нормального внутрішньоочного тиску.

Залежно від стану кута передньої камери виділяють два основні типи глаукоми:

  • перший - закритокутова глаукома (кут передньої камери звужений, тому при різкому розширенні зіниці райдужна оболонка частково або повністю перекриває циркуляцію водянистої вологи, викликаючи підвищення внутрішньоочного тиску). У деяких випадках тиск різко наростає, викликаючи гостру закритокутову глаукому з помутнінням рогівки, порушенням зору, болю в оці та блювотою. Ліки дозволяють зняти гострий напад, а надалі рекомендується лазерна іридотомія (розсічення райдужної оболонки) для нормалізації циркуляції рідини.
  • другий – найпоширенішою формою глаукоми є відкритокутова глаукома. При ній кут передньої камери нормальний і пацієнт не відчуває болю. Через це її важко діагностувати. Хворий може не підозрювати про захворювання роками, доки не настануть незворотні зміни зору.

Часто діагноз ставлять під час планового огляду у офтальмолога. Контролювати внутрішньоочний тиск можна за допомогою очних крапель. У разі невдачі погіршення зору можна зупинити за допомогою операції трабекулектомії.


Глаукома

Глаукома – состояние, характеризующееся аномально высоким внутриглазным давлением, которое может привести к потере зрения. Оно может лечиться хирургическим путем иссечения небольшого участка глаза для снижения давления.

Глаукома объединяет целый ряд заболеваний, при которых зрение ухудшается из-за роста внутриглазного давления (ВГД).

Одним из факторов риска является наследственная предрасположенность, поэтому люди, имеющие в семейном анамнезе глаукому, должны регулярно проходить обследование у специалистов. Также офтальмология рекомендует всем пациентам проходить регулярное обследование на внутриглазное давление.

Типы глаукомы

Внутриглазное давление определяется движением водянистой влаги – жидкости, которая заполняет глазное яблоко.

Водянистая влага оттекает из глаза через пространства между роговицей и радужной оболочкой. Угол между этими структурами (угол передней камеры), через который и происходит циркуляция водянистой влаги между камерами глаза, важен для поддержания нормального внутриглазного давления.

В зависимости от состояния угла передней камеры выделяют два основных типа глаукомы:

  • первый – закрытоугольная глаукома (угол передней камеры сужен, поэтому при резком расширении зрачка радужная оболочка частично или полностью перекрывает циркуляцию водянистой влаги, вызывая повышение внутриглазного давления). В некоторых случаях давление резко нарастает, вызывая острую закрытоугольную глаукому с помутнением роговицы, нарушением зрения, болью в глазу и рвотой. Лекарства позволяют снять острый приступ, а в дальнейшем рекомендуется лазерная иридотомия (рассечение радужной оболочки) для нормализации циркуляции жидкости.
  • второй – самой распространенной формой глаукомы является открытоугольная глаукома. При ней угол передней камеры нормальный и пациент не испытывает боли. Из-за этого ее трудно диагностировать. Больной может не подозревать о заболевании годами, до тех пор, пока не наступят необратимые изменения зрения.

Часто диагноз ставят при плановом осмотре у офтальмолога. Контролировать внутриглазного давления можно при помощи глазных капель. В случае неудачи ухудшения зрения можно остановить с помощью операции трабекулэктомии.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!