МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати
  •  UA  RU

Цікаве

Рак стравоходу

Стравохід з'єднує горлянку зі шлунком і вразливий для багатьох розладів і захворювань. Вони варіюються від нешкідливого звуження до труднощів при ковтанні та життєзагрозливого раку.


Симптомами багатьох захворювань стравоходу є гострий біль у верхній частині грудей. Це може бути запалення або рефлюксна хвороба (стан, що розвивається внаслідок зворотного закидання вмісту шлунка в стравохід).

Рак стравоходу становить приблизно 2% від усіх випадків раку та стає більш поширеним онкологічним захворюванням.
Прогноз захворювання зазвичай поганий, п'ятирічна виживання становить лише 10%. У 90% випадків у хворих розвивається сквамозно-клітинна карцинома (пухлина, що утворюється з плоских клітин, що вистилають епітелій стравоходу).

Причини раку стравоходу різні, але загальними факторами ризиками є:

  • Куріння
  • Алкоголь
  • Пептичні виразки
  • Бактерія Helicobacter pylori

Середній вік захворювання від 60 років та старше. Картина захворювання характеризується наростаючими труднощами при ковтанні, як правило, що супроводжуються втратою ваги. Пухлина проростає в навколишні тканини і часто метастазує в печінку, лімфатичні вузли, легені, мозок та кістки.
Діагностика та лікування раку стравоходу

Рак стравоходу можна діагностувати з допомогою комп'ютерної томографії. Діагноз раку підтверджується при гастроскопічному дослідженні, під час якого береться проба тканини на біопсію. Якщо питання про операцію вирішується позитивно, проводиться комп'ютерна або магнітно-резонансна томографія для встановлення ступеня поширеності захворювання та прийняття рішення про обсяг хірургічного втручання.

Найчастіше радикальна операція неможлива і шляхом вибору стає паліативне (симптоматичне) лікування. Це може бути видалення частини пухлини або розширення стравоходу ендоскопічними методами. Іноді пухлини, що здавлюють, можуть бути зменшені в обсязі за допомогою склеротерапії (курс ін'єкцій склеротизуючої речовини-етиловий спирт)- цей метод безпечний і приносить полегшення. Такі результати можуть спостерігатися при лікуванні лазером. У деяких випадках для зменшення обсягів пухлини невеликого розміру застосовується радіотерапія, але радикального лікування не дає.


Рак пищевода


Пищевод соединяет глотку с желудком и уязвим для множества расстройств и заболеваний. Они варьируются от безвредного сужения до затруднений при глотании и жизнеугрожающего рака.


Симптомами многих заболеваний пищевода является острая боль в верхней части груди. Это может быть воспаление или рефлюксной болезни (состояние, развивающего вследствие обратного заброса содержимого желудка в пищевод).

Рак пищевода составляет примерно 2% от всех случаев рака и становится более распространенным онкологическим заболеванием.
Прогноз заболевания обычно плохой, пятилетняя выживаемость составляет всего 10%. В 90% случаев у больных развивается сквамозно-клеточная карцинома (опухоль, образующаяся из плоских клеток, выстилающих эпителий пищевода).


Причины рака пищевода различные,  но общими  факторами рисками являются:

  • Курение
  • Алкоголь
  • Пептические язвы
  • Бактерия Helicobacter pylori

Средний возраст заболевания от 60 лет и старше. Картина заболевания характеризируется нарастающими затруднениями при глотании, как правило, сопровождающимися потерей веса. Опухоль прорастает в окружающии ткани и часто метастазирует  в печень, лимфатические узлы, легкие, мозг и кости.

Диагностика и лечение рака пищевода

Рак пищевода может быть диагностирован с помощью компьютерной томографии. Диагноз рака подтверждается при гастроскопическом исследовании, в ходе которого берется проба ткани  на биопсию. Если вопрос об операции решается положительно, проводится компьютерная или магнитно-резонансная томография для установления степени распространенности заболевания и принятия решения об объеме хирургического вмешательства.
В большинстве случаев радикальная операция невозможна и методом выбора становится паллиативное (симптоматическое) лечение. Это может быть – удаление части опухоли или расширение пищевода эндоскопическими методами. Иногда сдавливающие опухоли могут быть уменьшены в объеме с помощью склеротерапии (курс инъекций склеротизирующего вещества- этиловый спирт)- этот метод безопасен и приносит облегчение. Такие же результаты могут наблюдаться при лечении лазером. В некоторых случаях для уменьшения объемов опухоли небольшого размера применяется радиотерапия, но радикального лечения не приносит.   

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!