МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати
  •  UA  RU

Грип

Грип, вірус грипу, вакцина від грипу

Грип – одне з найпоширеніших захворювань у світі. Грип – це вірусне захворювання, яке можна ідентифікувати за допомогою тестів на реакцію антитіл, але вони потребують регулярного оновлення, оскільки збудник швидко мутує, утворюючи нові штами.

Вірус грипу – часта причина виникнення захворювань дихальних шляхів, що призводять до значної непрацездатності та смертності у світовому масштабі. Вірус грипу передається повітряно-краплинним шляхом. Симптоми грипу можуть бути від легкого респіраторного захворювання у здорових людей, які одужують після декількох днів дотримання постільного режиму, до тяжких станів, які потребують госпіталізації.
В осіб, що належать до груп ризику, може розвинутись життєзагрозлива первинна вірусна пневмонія або вторинна бактеріальна пневмонія. Особливо вразливі маленькі діти, люди похилого віку і люди з серцево-легеневими захворюваннями.

Ідентифікація вірусу грипу

Грип зазвичай діагностується, ґрунтуючись на типових симптомах, до яких відносяться лихоманка, озноб, головний та м'язовий біль, кашель.
Грипозна інфекція викликається вірусами грипу типу А та В. В даний час відомі два підтипи вірусу А та один тип вірусу В, які можуть уражати людину. Імунітет до грипу, що виникає внаслідок перенесеного захворювання чи вакцинації, не довічний!

Віруси грипу здатні викликати повторні інфекції у зв'язку з їх «зовнішністю», що постійно змінюється. За мінливість грипу відповідають два типи білків на поверхні вірусу-гемаглютинін (НА) та нейрамінідазу (NA).

Гемаглютинін приєднує вірус до клітини носію, тоді як нейрамінідаза руйнує цю сполуку, дозволяючи вірусу переміщатися від клітини до клітини. Обидва білки є антигенними, тобто організм при інфікуванні вірусом виробляє до них антитіла.

У генах, що кодують HA і NA, постійно відбуваються мутації, внаслідок чого антигенна структура білків змінюється. Це називається «антигенний дрейф» і веде до того, що антитіла, вироблені під час попередньої інфекції, стають менш ефективними. Саме тому можливі щорічні епідемії грипу.

Епідемії світового масштабу та пандемії грипу виникають через великі проміжки часу. Пандемії стають наслідком радикальних змін, коли гени різних типів вірусу грипу А змішуються в одній клітині носія. Внаслідок цього змішування з'являється новий тип вірусу грипу з іншим об'єднанням поверхневих протеїнів, проти якого існуючі антитіла є неефективними.

Оскільки вірус грипу постійно змінюється, важливо відстежувати антигенну структуру циркулюючих штамів.

Щороку вакцину від грипу поновлюють, оскільки щозиму циркулюють нові віруси грипу. Представникам груп високого ризику в популяції рекомендується щорічна вакцинація від грипу.


Грипп, вирус гриппа, вакцина от гриппа

Грипп – одно из самых распространенных заболеваний в мире. Грипп – это вирусное заболевание, которое можно идентифицировать с помощью тестов на реакцию антител, но они нуждаются в регулярном обновлении, так как возбудитель быстро мутирует, образуя новые штаммы.
Вирус гриппа – частая причина возникновения заболеваний дыхательных путей, приводящих к значительной нетрудоспобности и смертности в мировом масштабе. Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем. Симптомы гриппа могут быть от легкого респираторного  заболевания у здоровых людей, которые поправляются после нескольких дней соблюдения постельного режима, до тяжелых состояний, требующих госпитализации.
У лиц, принадлежащим к группам риска, может развиться жизнеугрожающая  первичная вирусная пневмония или вторичная бактериальная пневмония. Особенно уязвимы маленькие дети, люди пожилого возраста и   люди с сердечно-легочными заболеваниями.

Идентификация вируса гриппа

Грипп обычно диагностируется, основываясь на типичных симптомах, к которым относятся лихорадка, озноб, головная и мышечная боль, кашель.
Гриппозная инфекция вызывается вирусами гриппа типа А и В. В настоящее время известны два подтипа вируса А и один тип вируса В, которые могут поражать человека. Иммунитет к гриппу, возникающий вследствие перенесенного заболевания или вакцинации, не пожизненный!
Вирусы гриппа способны вызывать повторные инфекции в связи с их постоянно меняющейся «внешностью». За изменчивость гриппа отвечают два типа белков на поверхности вируса- гемагглютинин (НА) и нейраминидаза (NA).
Гемагглютинин присоединяет вирус к клетке носителю, в то время как нейраминидаза разрушает это соединение, позволяя вирусу перемещаться от клетки к клетке. Оба белка являются антигенными- то есть организм при инфицировании вирусом производит к ним антитела.
В генах, кодирующих HA и NA, непрерывно происходят мутации, вследствии чего антигенная структура белков меняется. Это явление называется «антигенный дрейф» и ведет к тому, что антитела, выработанные в ходе предыдущей инфекции, становятся менее эффективными. Именно поэтому возможны ежегодные эпидемии гриппа.

Эпидемии мирового масштаба и пандемии гриппа возникают через большие промежутки времени. Пандемии становятся следствием радикальных изменений, возникающих когда гены различных типов вируса гриппа А смешиваются в одной клетке носителя. В результате этого смешивания появляется новый тип вируса гриппа с другим объединением поверхностных протеинов, против которого существующие антитела неэффективны.
Так как вирус гриппа непрерывно изменяется, важно отслеживать антигенную структуру циркулирующих штаммов.
Ежегодно вакцину от гриппа поновляют, так как каждую зиму циркулируют новые вирусы гриппа. Представителям групп высоко риска в популяции рекомендуется ежегодная вакцинация от гриппа.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!