МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

 • Ви повинні знати
 •  UA  RU

Менорагія

Менорагія – це тривалі менструації, бувають регулярними або нерегулярними.
Менструація - це частина менструального циклу, при якій в нормі крововтрата становить від 60 до 80 мл.
При менорагії ця кількість збільшується до 100мл і більше, часто у своїй спостерігається виділення великої кількості кров'яних згустків. Надмірна втрата крові призводить до анемії (зниження кількості еритроцитів або гемоглобіну крові), яка проявляється слабкістю, підвищеною стомлюваністю та іншими симптомами.

Приблизно у 50% жінок, які страждають на менорагію, при обстеженні не виявляється жодних ознак структурної патології статевих органів. У таких випадках говорять про дисфункціональну маткову кровотечу. Цей стан може бути обумовлено порушенням процесу овуляції та дефіцитом статевих гормонів. При регулярній овуляції маткові кровотечі можуть бути наслідком місцевих факторів, таких як:

 • Підвищення фібринолітичної активності ендометрію (слизова оболонка матки)
 • Гіпотиреоїдизм (вроджені структурні аномалії матки зі збільшенням площі кровоточивої поверхні)
 • Наявність внутрішньоматкового контрацептивного засобу
 • Хронічна тазова інфекція
 • Міома матки
 • Ендометріоз
 • Гормональні порушення
 • Прийом антикоагулянтних пропаратів
 • Хвороби крові
 • Прийом деяких ліків та психологічні фактори.

Обстеження при менорагії включає загальний огляд, дослідження тазових органів, повний аналіз крові, та за необхідності, функціональні тести щитовидної залози. Для виключення інфекційного фактора береться мазок із шийки матки. У жінок старше 40 стандарт входить гістологічне дослідження зразка тканини ендометрію. Якщо при обстеженні виявлено якусь патологію, наприклад міома матки, інфекція або гормональний дисбаланс, призначається відповідне лікування.

Лікування менорагії

Лікування менорагії залежить від віку пацієнтки та тяжкості симптомів. Зазвичай призначається лікарська терапія, однак у деяких випадках буває потреба хірургічного втручання.

При дисфункціональних маткових кровотечах призначають широкий ряд препаратів. Мефенамова кислота, напроксен, ібупропен та диклофенак полегшують менструальні болі, частково знімають кровотечу. Ефективно знижують менструальну крововтрату препарати транексамової кислоти, але протипоказані пацієнтам із тромбозом в анамнезі. Препарати слід приймати з першого дня кожної менструації та продовжувати протягом 3-4 днів.
Комбіновані оральні контрацептиви регулюють менструальний цикл і попереджають настання вагітності, зокрема використовуються при лікуванні менорагії для зменшення крововтрати.

У випадках, коли не вдається впоратися з надмірною крововтратою при менструаціях консервативними методами, вдаються до хірургічного втручання. Видалення матки (гістеректомія) розглядається як варіант лікування у жінок, які не планують мати дітей.
Сучасним, більш щадним методом є аблація ендометрію. Ця процедура передбачає комплекс заходів щодо руйнування слизової оболонки матки, зазвичай за допомогою лазерного випромінювання під час оперативної гістероскопії. Операція дає хороші результати, проте наслідки поки що мало вивчені.

Прогноз при менорагії залежить від причини захворювання. У більшості випадків за допомогою лікарської терапії вдається тримати патологічні симптоми під контролем та хірургічного втручання можна уникнути. Настання менопаузи природним чином позбавляє жінку цього захворювання.

Профілактика маткових кровотеч:

 • Фізкультура
 • Повноцінне харчування
 • Чергування праці та відпочинку
 • Санація вогнищ інфекцій
 • Використання контрацепції.

Меноррагия


Меноррагия – это обильные длительные менструации, бывают регулярными или нерегулярными.
Менструация- это часть менструального цикла, при которой внорме кровопотеря составляет от 60 до 80 мл.
При меноррагии  это количество увеличивается до 100мл и более, часто при этом наблюдается выделение большого количества кровяных сгустков. Избыточная потеря крови приводит к анемии (снижение количества эритроцитов или гемоглобина крови), которая проявляется слабостью, повышенной утомляемостью и другими симптомами.
Примерно у 50% женщин, страдающих меноррагией, при обследовании не выявляется никаких признаков структурной патологии половых органов. В таких случаях говорят о дисфункциональном маточном кровотечении. Это состояние может быть обусловлено нарушением процесса овуляции и дефицитом половых гормонов. При регулярной овуляции маточные кровотечения могут быть следствием местных факторов, таких как:

 • Повышение фибринолитической активности эндометрия (слизистая оболочка матки)
 • Гипотиреоидизм (врожденные структурные аномалии матки с увеличением площади кровоточащей поверхности)
 • Наличие внутриматочного контрацептивного средства
 • Хроническая тазовая инфекция
 • Миома матки
 • Эндометриоз
 • Гормональные нарушения
 • Прием антикоагулянтных прапаратов
 • Болезни крови
 • Прием некоторых лекарств и психологические факторы.

Обследование при меноррагии включает общий осмотр, исследование тазовых органов, полный анализ крови, и при необходимости, функциональные тесты щитовидной железы. Для исключения инфекционного фактора  берется мазок из шейки матки. У женщин старше 40 в стандарт входит гистологическое исследование образца ткани эндометрия.  Если при обследовании выявлена какая либо патология, например миома матки, инфекция или гормональный дисбаланс, назначается соответствующее лечение.

Лечение меноррагии

Лечение меноррагии зависит от возраста пациентки и тяжести симптомов. Обычно назначается лекарственная терапия, однако в некоторых случаях бывает необходимость хирургического вмешательства.

При дисфункциональных  маточных кровотечениях назначают широкий ряд препаратов. Мефенамовая кислота, напроксен, ибупропен и диклофенак облегчают менструальные боли, частично снимают кровотечение. Эффективно снижают менструальную кровопотерю препараты транексамовой кислоты, но противопоказаны пациентам с тромбозом в анамнезе.  Препараты следует принимать с первого дня каждой менструации и продолжать в течении 3-4 дней.
Комбинированные оральные контрацептивы регулируют менструальный цикл и предупреждают наступление беременности, в частности используются и при лечении меноррагии для уменьшения кровопотери.

В случаях когда не удается справится с чрезмерной кровопотерей при менструациях консервативными методами, прибегают к хирургическому вмешательству. Удаление матки (гистерэктомия) рассматривается как вариант лечения у женщин, которые не планируют иметь детей.
Современным, более щадящим методом является аблация эндометрия. Эта процедура предусматривает комплекс мероприятий по разрушению слизистой оболочки матки, обычно с помощью лазерного излучения, во время оперативной гистероскопии. Операция дает хорошие результаты, однако последствия пока мало изучены.

Прогноз при меноррагии зависит от причины заболевания. В большинстве случаев с помощью лекарственной терапии удается держать патологические симптомы под контролем и хирургического вмешательства можно избежать. Наступление менопаузы естественным образом избавляет женщину от этого заболевания.

Профилактика маточных кровотечений:

 • Физкультура
 • Полноценное питание
 • Чередование труда и отдыха
 • Санация очагов инфекций
 • Использование контрацепции.

 

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!