МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Ви повинні знати

Абсцес

Абсцес (від латів. abscessus - нарив) – гнійне запалення тканин.

Розвиватися абсцес може у підшкірній клітковині, м'язах, кістках, а також в органах або між ними. Розвиток абсцесу пов'язане з потраплянням в організм гнійних мікробів через ушкодження шкіри або слизових оболонок або із занесенням збудника з іншого гнійного вогнища. Захисна реакція організму проявляється у освіті капсули, що обмежує абсцес від здорових тканин.

Абсцеси виникають як самостійне захворювання, і як ускладнення іншого захворювання. Найбільш поширеною причиною виникнення абсцесу є місцева бактеріальна інфекція, особливо стафілококова та стрептококова в комплексі з кишковою паличкою, що призводить до зниження захисних сил організму.

У ранні терміни - навколо грануляційної тканини утворюється сполучнотканинна оболонка. Наявність піогенної мембрани (оболонка навколо хронічного абсцесу, сформована з грануляційної тканини та шару фіброзних волокон) різко погіршує проникнення антибіотиків із кровотоку в порожнину абсцесу, проте інтоксикація організму за рахунок всмоктування токсичних продуктів із вогнища розпаду зберігається. При порушенні піогенної мембрани або зниженні загальних та місцевих імунних механізмів інфекція поширюється з абсцесу, супроводжуючись сепсисом та гнійними затіками. Кількість гною в порожнині абсцесу може досягати кількох літрів.

Лікування здебільшого — хірургічне втручання. Щоб запобігти абсцесу, треба суворо дотримуватися правил особистої гігієни. При пошкодженні шкіри та слизових оболонок (порізи, уколи, садна тощо) ретельно обробляють область пошкодження дезінфікуючими засобами.
З'явилася хвороблива припухлість, почервоніла шкіра в області уколу, скалки, садна — треба одразу ж звернутися до лікаря. У жодному разі не можна застосовувати самим теплові або охолодні процедури, розтирати, масажувати припухлість: це може призвести до небезпечних ускладнень.


Абсцесс – гнойное воспаление тканей.

Абсцесс (от лат. abscessus - нарыв) – гнойное воспаление тканей.

Развиваться абсцесс может в подкожной клетчатке, мышцах, костях, а также в органах или между ними. Развитие абсцесса связано с попаданием в организм гноеродных микробов через повреждения кожи или слизистых оболочек или с заносом возбудителя из другого гнойного очага. Защитная реакция организма проявляется в образовании капсулы, ограничивающей абсцесс от здоровых тканей.

Абсцессы возникают как самостоятельное заболевание, так и как осложнение другого заболевания. Наиболее распространенной причиной возникновения абсцесса является местная бактериальная инфекция, особенно стафилококковая и стрептококковая в комплексе с кишечной палочки, которая приводит к снижению защитных сил организма.

В ранние сроки - вокруг грануляционной ткани образуется соединительнотканная оболочка. Наличие пиогенной мембраны (оболочка вокруг хронического абсцесса, сформированная из грануляционной ткани и слоя фиброзных волокон) резко ухудшает проникновение антибиотиков из кровотока в полость абсцесса, однако интоксикация организма за счет всасывания токсических продуктов из очага распада сохраняется. При нарушении пиогенной мембраны или снижении общих и местных иммунных механизмов инфекция распространяется из абсцесса, сопровождаясь сепсисом и гнойными затеками. Количество гноя в полости абсцесса может достигать нескольких литров.

Лечение в большинстве случаев — хирургическое вмешательство. Чтобы предотвратить абсцесс, надо строго соблюдать правила личной гигиены. При повреждении кожи и слизистых оболочек (порезы, уколы, ссадины и т. д.) тщательно обрабатывают область повреждения дезинфицирующими средствами.
Появилась болезненная припухлость, покраснела кожа в области укола, занозы, ссадины — надо сразу же обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя применять самим тепловые или охлаждающие процедуры , растирать, массировать припухлость: это может привести к опасным осложнениям.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!