МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

 • Ви повинні знати
 •  UA  RU

Остеопороз

Остеопороз – одне з найпоширеніших метаболічних захворювань кісток. Особливо часто він вражає жінок у період менопаузи та асоційовано з віком.

Остеопороз вражає обидві статі і є природним компонентом старіння. Тим не менш, ступінь тяжкості цього стану варіюється в широких межах, наприклад, хворі, прикуті до ліжка, частіше страждають на цю недугу в більш важкій формі.

Остеопороз характеризується генералізованою втратою кісткової тканини, що є природним компонентом процесу старіння. Стан може бути особливо важким у жінок у постменопаузі внаслідок падіння рівня жіночих статевих гормонів, що виробляються яєчниками (естрогенами), які запобігають втраті кісткової маси.

Протягом життя йде постійний процес утворення нової та руйнування старої кістки. Після 30-35 років починається поступове зменшення кісткової маси, оскільки руйнація кістки відбувається швидше, ніж її утворення.

Класифікація остеопорозу

Є кілька типів остеопорозу:
- первинний ідіопатичний остеопороз – не часто зустрічається тип, спостерігається у дітей та молодих людей;
- первинний остеопороз 1 типу, що виникає у постменопаузі у жінок віком від 50 – 75 років;
- первинний остеопороз 2 типу (сенільний) пов'язаний з віком – буває у жінок та чоловіків, найчастіше у віці старше 70 років;
- Вторинний остеопороз зустрічається рідше і є, як правило, ускладненням інших захворювань або наслідком прийому деяких ліків.

Симптоми остеопорозу

Найпоширенішим симптомом захворювання є зменшення зростання хворого з віком. Це прямий наслідок компресії хребців. У ході цього процесу тіла хребців руйнуються, а міжхребцеві диски, що лежать між ними, вдавлюються в місця, де раніше була щільна кістка.
Якщо здавлювання хребців відбувається раптово, то хворий відчуває сильний біль у ураженій ділянці. Часто розвивається деформація, у тому числі сколіоз, бічні відхилення хребта, кіфоз, посилення вигину хребта назад та утворюється горб. Часто трапляються переломи в області зап'ястя та стегна.

Діагностика та лікування

Клінічний діагноз остеопорозу може бути поставлений тільки після того, як було виміряно мінеральну щільність кістки і було виявлено, що вона знижена. Аналізи крові в даному випадку не показові, оскільки рівень кальцію та фосфатів у крові при остеопорозі часто залишаються нормальними.

Доведено, що додатковий прийом кальцію значно знижує ефекти остеопорозу. Препарати кальцію часто призначають у комбінації з іншими препаратами.

Біфосфонати (етиндронат і алендронат) – ліки, які безпосередньо впливають на кістки, зменшуючи кількість кальцію, що вимивається з них. Ці препарати слід приймати протягом кількох років у комбінації з препаратами кальцію.


Остеопороз

Остеопороз – одно из самых распространенных метаболических заболеваний костей. Особенно часто он поражает женщин в период менопаузы и ассоциировано с возрастом.

Остеопороз поражает оба пола и является естественным компонентом старения. Тем не менее, степень тяжести этого состояния варьируется в широких пределах, к примеру, больные, прикованные к постели, чаще страдают этим недугом в более тяжелой форме.

Остеопороз характеризуется генерализованной потерей костной ткани, которая является естественным компонентом процесса старения. Состояние может быть особенно тяжелым у женщин в постменопаузе вследствие падения уровня женских половых гормонов, вырабатываемы яичниками (эстрогенов), которые предотвращают потерю костной массы.
В течение жизни идет постоянный процесс образования новой и разрушение старой кости. После 30-35 лет начинается постепенное уменьшение костной массы, поскольку разрушение кости происходит быстрее, нежели ее образование.

Классификация остеопороза

 

  Есть несколько типов остеопороза:
   - первичный идиопатический остеопороз – не часто встречаемый тип, наблюдается у детей и молодых людей;
   - первичный остеопороз 1 типа возникающий в постменопаузе у женщин в возрасте от 50 – 75 лет;
   - первичный остеопороз 2 типа (сенильный) связан с возрастом – бывает у женщин и мужчин, чаще всего в возрасте старше 70 лет;
   - вторичный остеопороз встречается реже и является, как правило, осложнением других заболеваний или следствием приема некоторых лекарств.

 

Симптомы остеопороза

Самым распространенным симптомом этого заболевания является уменьшение роста больного с возрастом. Это прямое следствие компрессии позвонков. В ходе этого процесса тела позвонков разрушаются, а межпозвонковые диски, лежащие между ними, вдавливаются в места, где ранее находилась плотная кость.
Если сдавливание позвонков происходит внезапно, то больной испытывает сильную боль в пораженной области. Часто развивается деформация, в том числе сколиоз, боковые отклонение позвоночника, кифоз, усиление изгиба позвоночника назад и появляется горб. Часто случаются переломы в области запястья и бедра.

Диагностика и лечение

Клинический диагноз остеопороза может быть поставлен только после того, как была измерена минеральная плотность кости и было обнаружено, что она снижена. Анализы крови в данном случаи не показательны, поскольку уровень кальция и фосфатов в крови при остеопорозе часто остаются нормальными.

Доказано, что дополнительный прием кальция значительно снижает эффекты остеопороза. Препараты кальция часто назначают в комбинации с другими препаратами.

Бифосфонаты (этиндронат и алендронат) – лекарства, которые напрямую воздействуют на кости, уменьшая количество вымываемого из них кальция. Эти препараты нужно принимать в течении нескольких лет в комбинации с препаратами кальция.

Hosting Ukraine

Дбаємо про Ваше здоров'я!

МЕДИЧНИЙ ПОРТАЛ!